Informes i estudis

Treball de recerca accèssit de la tercera edició del premi Europa Jove 2024

La petjada xinesa. Passat, present i futurMariona Mora Ortiz

Institut Matadepera Josep

Maria Ballbé Martínez

Josep Maria de Dios

2023-24RESUM / ABSTRACT

A partir de l'interès per comprendre les característiques de l'economia xinesa i del seu ascens com a potència, s'ha plantejat l'estudi de la Nova Ruta de la Seda emprada al segle XXI. Així mateix, es durà a terme una anàlisi de les seves particularitats i de la seva evolució al llarg del temps. T ambé es pretén avaluar l'aprovació del possible acord d'inversió entre la Unió Europea i la Xina, així com explorar el paper d'aquesta potència en el món actual i en un futur pròxim.

Després de fer una recerca dels aspectes relacionats amb l'auge de la Xina, es procedirà a buscar informacions tècniques i històriques. Seguidament, es realitzarà una altra anàlisi de la història xinesa que ajudarà a extreure les conclusions sobre la seva continuïtat. En última instància, s'ha determinat que actualment la Xina és una potència rellevant en termes de producció, desenvolupament d'estratègies comercials i fins i tot en qüestions econòmiques. Tot i això, no se la considerarà una potència hegemònica fins que aconsegueixi un equilibri entre el creixement, la sostenibilitat, els drets humans i el medi ambient entre altres consideracions.

----

Starting from the interest in understanding the characteristics of the Chinese economy and its rise as a world power, the study of the New Silk Road, employed in the 21st century, has been proposed. Likewise, an analysis of its characteristics and evolution over time will be conducted. It is intended to assess the approval of the potential investment agreement between the European Union and China, as well as to explore the role of this power in the current world and in the near future.

After researching aspects related to China's ascent, technical and historical information has been sought. From this, an analysis of Chinese history has been conducted, leading to conclusions about its continuity. Ultimately, it has been determined that China is currently a significant power in terms of production, the development of commercial strategies, and even economic matters. However, it will not be considered a hegemonic power until it achieves a balance between growth, sustainability, human rights, and the environment, among other considerations.


Etiquetes