Fundació Catalunya Europa

Missió i objectius

La Fundació Catalunya Europa va néixer el 2007 fruit de la vocació europeista del President Pasqual Maragall i s’orientà envers la recerca de l’ideal europeu de democràcia, pluralisme i equitat econòmica i social.

Conscients dels canvis estructurals i de paradigma que està vivint la nostra societat, són imprescindibles els espais de pensament que permetin fer una reflexió sobre els principals reptes que se’ns plantejen, identificar la seva complexitat i apuntar propostes d’acció que contribueixin al debat de l’agenda pública. La Fundació es guia per la convicció que la lliure circulació d’idees, de projectes i d’experiències és necessària per estimular la creativitat i enfortir la societat catalana.

Avui, la Fundació Catalunya Europa ha esdevingut un espai de pensament i Think Tank al servei de les idees i valors que la van crear i el seu treball es centra en el futur d’Europa i els grans reptes globals, l’enfortiment de Catalunya i el desenvolupament de les ciutats i les metròpolis.

La FCE genera i difon pensament i propostes, per avançar en la construcció d’una Europa que respongui als principals reptes que avui té plantejada la nostra societat; que pugui trobar un encaix per a Catalunya  en el marc d’un projecte federal europeu; i que doni solució a les necessitats de Barcelona i del creixent dinamisme de les ciutats des d’una perspectiva metropolitana.

Per això la FCE contempla les següents dues vessants com a objecte de treball:

·         El model polític, econòmic i social sobre el que s’estructura cada una d’aquestes realitats i el paper que pot fer cada una d’elles en la construcció de l’Europa que volem. Partint del principi de subsidiarietat per respondre a les necessitats de la ciutadania des del nivell de governança més òptim i eficient.

·         Els principals reptes globals que tenen un impacte a nivell europeu, català i metropolità.

LA MISSIÓ

La FCE neix el 2007 sota la voluntat del President Pasqual Maragall amb la missió de:

  • Liderar un espai de pensament que des del catalanisme polític i els valors de progrés, equitat, i democràcia reflexioni sobre els principals reptes col·lectius de la nostra societat. La Fundació està intrínsecament lligada a la construcció del projecte europeu des del federalisme i la subsidiarietat: fent present Europa a Catalunya i Catalunya a Europa. La Fundació vol esdevenir un punt de referència pública amb  una clara voluntat de transversalitat i col·laboració entre institucions, experts, professionals i ciutadania, des d’un compromís actiu amb el plural i la diversitat.
  • Analitzar i difondre el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall actualitzant i ampliant els grans àmbits que el defineixen, per tal de donar respostes als reptes globals de futur. Alhora, gestionar l’arxiu de Pasqual Maragall per oferir oportunitats d’estudi i anàlisi de la seva trajectòria personal i política.
  • Promoure el debat i la generació de coneixement en les línies d’interès de la FCE articulant la perspectiva catalana i europea i implicant el sector empresarial, social, polític i institucional.

Per al desenvolupament d’aquests objectius, la FCE porta a terme les següents ACTIVITATS :

  • Debats: organitza periòdicament cicles de conferències i taules rodones que acullin ponents destacats del món polític, cultural i intel·lectual tant a nivell català com europeu, per tal de debatre diferents temes de la realitat catalana i europea tot sensibilitzant la ciutadania.
  • Estudis, recerca i publicacions:  Des de l’equip de la Fundació, a través de fellowships o en col·laboració amb altres institucions i experts, la Fundació desenvolupa els seus projectes de recerca i anàlisi sobre els eixos i temes establerts.
  • Seminaris: facilitar espais de treball entre professionals de diversos camps per a l’anàlisi i proposta d’actuacions amb una clara voluntat d’influència.
  • Trobades i convocatòries: organitzar espais informals per a l’intercanvi d’idees d’actualitat amb l’objectiu de fer xarxa i articular diferents sectors de la societat.
  • Premis i Beques: promoure la recerca en temes clau per a Catalunya i Europa i identificar joves talents en l'àmbit acadèmic i científic. Així mateix, col·laborar amb institucions acadèmiques per facilitar els ponts entre el món educatiu i el professional.

El conjunt d’aquestes activitats tenen com a voluntat conformar un espai de concertació social i política per la transformació i progrés tant de Catalunya com d’Europa.

VALORS:

§  DEMOCRÀCIA: la complexitat del món d’avui clama per trobar respostes globals sobre la base dels valors i principis democràtics, el respecte i la protecció dels drets humans, el reconeixement de la diversitat i el pluralisme i el foment de l’equitat i la justícia social.

§  SOSTENIBILITAT: l’acció del present té uns efectes en el futur i avui sabem que és imprescindible preservar la solidaritat entre generacions i el vincle entre les societats i el medi ambient i el seu entorn, tot satisfent les necessitats humanes i assegurant el flux energètic i la circularitat econòmica.

§  EQUITAT I ECONOMIA SOCIAL DE MERCAT: un mercat lliure i eficient demana regulació i un sector públic que resolgui les externalitats –minimitzant les negatives i maximitzant les positives, una distribució justa i equitativa de la riquesa i on tothom pugui desenvolupar el seu potencial creatiu i transformador.

§  SUBSIDIARIETAT: tota acció púbica i col·lectiva s’ha de dur a terme en el nivell polític i administratiu més proper a la ciutadania i que  pugui desenvolupar-se de la manera més òptima i eficient.

§  MUTILATERALITAT: si la subsidiarietat té sentit en una estructura multinivell, en el marc de la comunitat internacional calen acords multilaterals entre actors iguals amb capacitat de resoldre els conflictes globals.