Llegat Pasqual Maragall

La Fundació Catalunya Europa presenta l'estudi "Empresa i Formación en Centres de Treball: efectes de 10 anys de crisi"La Fundació Catalunya Europa ha presentat els resultats preliminars de l’estudi “Empresa i Formació en Centres de Treball: efectes de 10 anys de crisi” a la Cambra de Comerç de Barcelona

Han conduït i presentat aquest seminari de treball Josep Francí, responsable de territori i qualificació professional de la Cambra de Comerç i Francesc Colomé, Xavier Farriols i Rubén García, tots tres coautors de l'informe.  L'acte s'ha presentat davant d'una vintena d'assistents, la major dels quals provinents del món educatiu, que han pogut participar-hi exposant les seves impressions i punts de vista sobre els resultats de l’estudi.

L’estudi s'ha realitzat a partir de les dades recopilades al llarg dels últims anys per la Cambra de Comerç de Barcelona, i ha servit per extreure algunes conclusions interessants centrades, principalment, en els estudiants de formació professional. 

Els investigadors han destacat que existeix un alt retorn de persones adultes que es reciclen mitjançant l'FP i que, respecte als anys de la crisi, hi ha un increment del nombre d'alumnes que continuen estudiant al finalitzar la seva anterior etapa formativa. També augmenta el nombre d'alumnes que combinen feina amb estudis. Segons les dades recopilades en aquest estudi, existeix una millora significativa dels sous i del tipus de contracte quan l'estudiant d'un cicle formatiu de grau superior finalitza els seus estudis. Alhora, els cicles de grau superior es consoliden com a via d'accés als estudis universitaris. A més, els seus graduats solen aconseguir llocs de treball amb retribucions més elevades.  

La crisi econòmica també ha tingut un paper important en l'abandonament escolar prematur. Segons aquest estudi, quan l'atur baixa es constata un efecte crida de mà d'obra i viceversa, quan l'atur puja, el mercat de treball està més condicionat per la força de treball en detriment de l'alt valor afegit que pugui aportar el treballador gràcies a la seva formació.  

Pel que fa a la perspectiva de gènere, es constata una bretxa entre homes i dones, malgrat que es compensa en bona part als estudis del sector sanitari i d'atenció socio-sanitària. 

Els autors també han identificat com a peça clau en el bon funcionament de la formació en centres de treball els tutors d'empresa.