Blog

Per què una governança metropolitana de Barcelona?


Joan Campreciós

Membre del Comissariat del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

El territori de la Regió Metropolitana de Barcelona és reconegut com un espai ampli i divers, amb fortes interrelacions i dependències transversals, per al qual encara manca una resposta clara a una necessitat bàsica. Calen fórmules innovadores per a una governança que millori la gestió dels seus reptes?

Abans, però, de respondre aquesta pregunta, és oportú fer una referència a algunes de les singularitats d’aquest territori i també a algunes de les seves urgències més importants. Aquesta realitat i aquests reptes han de servir per posar de manifest fins a quin punt és convenient i potser necessari pensar i proposar les millors maneres per gestionar la reducció de les necessitats no resoltes.

Es tracta d’una regió constituïda per una forta pluralitat de ciutats, amb unes singularitats molt arrelades i de llarga història, que exerceixen, moltes d’elles, singulars capitalitats locals, amb capacitat d’atracció i de ser referents en aspectes concrets. No es tracta, per tant, d’un territori difús a partir d’una gran ciutat. Aquesta realitat històrica és una potencialitat que fa únic aquest territori.

La realitat metropolitana ve reforçada per la constatació que es tracta d’un espai que comparteix, d’una manera singular i amb un gran valor ambiental, territoris urbans amb espais naturals. Aquesta configuració singularitza tant els orígens com la dinàmica de les relacions que s’hi estableixen entre les diferents ciutats.

Aquest fet, però, també implica que qualsevol proposta s’ha de fonamentar en una actitud de corresponsabilitat igualitària i no en una visió que prioritzi espais i actituds, uns de centralitat i altres de complementarietat. Si fos així, ens podria portar a concebre categories diferents dins d’un mateix territori.

Així doncs, si prenem con a referència el debat sorgit i la participació dels representats de les administracions locals presents a la taula rodona “Quina governança volem per a la regió metropolitana del futur?”, constatem immediatament que avui ens trobem, des de les instàncies locals, amb uns problemes que molt sovint escapen, de molt, de les capacitats locals per abordar-ne la solució.

Són problemes o reptes que adquireixen una dimensió supralocal, tot i que els seus impactes es donen de manera directa sobre la vida local, sobre les ciutats i sobre els seus ciutadans. I, davant de tot això, les administracions locals, especialment els ajuntaments, no disposen de capacitat financera suficient i, a vegades, tampoc del marc competencial per poder superar aquests reptes, encara que moltes vegades assumeixen serveis no competencials, que la ciutadania reclama.

Es tracta de reptes, necessitats i potser urgències que qualsevol anàlisi de la Regió Metropolitana de Barcelona posa de manifest. Són un seguit de qüestions fonamentals que avui encara no tenen una solució clara. Es pot parlar, d’una manera simplificada però prou destacada, de l’habitatge, la mobilitat, les desigualtats socials i territorials, el medi i les polítiques de sostenibilitat, la dimensió econòmica i la seva promoció, entre d’altres. Són necessitats urgents a les quals cal donar resposta amb un visió global metropolitana.

I vull destacar, d’una manera especial –i així va ser també al llarg de les jornades–, la necessitat de planificar una xarxa de transport per a la mobilitat regional que trenqui amb esquemes centralistes i aposti decididament per una xarxa amb connexions transversals i per una estructura quadricular que combini els diferents modes de mobilitat.

En definitiva, el repte que la jornada ens planteja és quina seria la fórmula més adient per resoldre aquestes necessitats. Una governança institucional, o a través d’altres instàncies de gestió concreta, per a cadascun dels temes, però, en qualsevol cas, amb la voluntat d’aglutinar, amb un lideratge compartit, amb una organització que prioritzi una representació de la diversitat institucional d’aquest territori, amb voluntat igualitària, equilibrada i inclusiva.

Una governança que tingui també la voluntat d’aglutinar i de vincular les àmplies i diverses instàncies institucionals i socials que existeixen arreu del territori regional, fent de totes elles un actiu amb moltes oportunitats per al desenvolupament de projectes de tota mena.

En definitiva, es tractaria de retornar a un vell paradigma de l’administració pública: millorar la gestió d’un territori per satisfer millor les necessitats de la seva ciutadania. Als reptes, cal donar-los respostes eficients i adaptades a les realitats del moment.

“Quina governança volem per a la regió metropolitana?, és una jornada organitzada per la Fundació Catalunya Europa, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i el Club de Roma, que forma part del cicle de debats "Metròpolis Multinivell" del procés participatiu Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030, engegat pel PEMB. Trobaràs més informació sobre la sessió  aquí.